Golriz Farzamfar

concordia university
Participates in 1 Session

Sessions in which Golriz Farzamfar participates

Thursday 6 May, 2021

Time Zone: EDT/(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
10:00
10:00

Sessions in which Golriz Farzamfar attends

Thursday 6 May, 2021

Time Zone: EDT/(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
9:30
9:30