Viktor Kempf

University of Freiburg, IGK 1956 (Germany)