Olga Konkka

Post-doc
Bordeaux Montaigne University